Hummus Bowl and Spoon Set

$ 24.00

Hummus Bowl and Spoon

bowl 3" x 6" dia | spoon 6"